خدمات ما

خدمات قابل ارایه در  طاها مدیران :

الف) اطلاع رسانی به مشتریان و کارفرمایان در خصوص استانداردها و گواهینامه های استاندارد و اعتبارسنجی گواهینامه ها

ب) ارایه خدمات مشاوره در خصوص انتخاب شرکت های گواهی دهنده به مشتریان

چ) ارایه خدمات مشاوره استقرار سیستم های مدیریت جهت اخذ گواهینامه ها

د) تسهیل و تسریع و اثربخش نمودن فرآیندهای استقرار و ارایه راهکارهایی جهت کاهش بوروکراسی تحمیل شده از سوی استانداردها

ه ) برگزاری دوره های آموزشی در حوزه استانداردها و سیستم های مدیرت، به صورت حضوری و مجازی (عمومی و تخصصی)

و ) همکاری با موسسات و مراکز آموزشی جهت اعتباربخشی به دوره ها و صدور گواهینامه های آموزشی در صورت تایید دوره و استاد دوره

ز ) مشارکت با شرکت های مشاور ایزو و شرکت های ثبت و صدور برای معرفی به مشتریان نهایی در صورت تایید در فرآیند اعتبارسنجی

ح ) همکاری با انجمن ها و موسسات غیر انتفاعی برای فعالیت های غیر انتفاعی

ط ) همکاری با صنوف و انجمن های تخصصی برای ارایه خدمات مرتبط به اعضای آنها و کاهش هزینه در دریافت خدمات مرتبط برای اعضا